*ورود بی جنبه ها ممنوع* سلام من مناام این وبلاگ فقط برای تفریح و خندس واگه به كسی توهین شد من ببخشین دوستون دارم بوووووووووووووووووووووووووووووس http://yas667.mihanblog.com 2014-09-02T00:48:21+01:00 text/html 2010-07-02T11:38:10+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه دعای اقا پسرا تو چت http://yas667.mihanblog.com/post/12 <div>قابل توجه دخترخانمهایی که با من دوست میشن ولی آیدی منو اد نمیکنن :&nbsp;&nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/118.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"><img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/118.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"><img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/118.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/168.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="35"></div> <br><div>&nbsp;</div> <br><div>&nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/020.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/135.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="24"></div> <br><div>الهی النگوهاتون زنگ بزنه&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/168.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="35">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"></div> <br><div>الهی رژ لبتون تقلبی باشه&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/110.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/34.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;</div> <br><div>الهی مانتوی کوتاه گیرتون نیاد&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/114.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;</div> <br><div>الهی دامنتون گیر کنه لای در <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/110.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"></div> <br><div>الهی وقتی سوار اتوبوس میشین صندلی خالی گیرتون نیاد&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/114.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"></div> <br><div>الهی دماغتون کج بشه <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/110.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/34.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15">&nbsp;&nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;</div> <br><div>الهی مگس بره تو دماغتون <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/110.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp; &nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/34.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp; </div> <br><div>الهی بشینین روی جوجه تیغی <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/110.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/34.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"></div> <br><div>الهی هیچ کدوم از ادلیستاتون آنلاین نباشن <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/114.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;&nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/34.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15">&nbsp; &nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/342.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="22">&nbsp;&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"></div> <br><div>الهی هر کانالی رو که بگیرین میز گرد سیاسی رو نشون بده &nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/icon8.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="19">&nbsp; <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18"></div> <br><div>&nbsp;</div> <br><div>یه وقت فک نکنین من اینا رو گفتما &nbsp;<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/146.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="51">&nbsp;-- <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/348.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="18">&nbsp;-- فقط طنز بود !!!<img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/176.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="36"></div> <br><div>&nbsp;</div> <br><div>خدانگهدار <img id="Pic" style="" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/120.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="34"></div> text/html 2010-07-02T11:31:27+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه شیطان http://yas667.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5pt 0in;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">دیروز شیطان را دیدم ، در حوالی میدان بساطش را پهن کرده بود ، فریب می فروخت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">مردم دورش جمع شده بودند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">هیاهو می کردند و هول می زدند و بیشتر می خواستند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">توی بساطش همه چیز بود غرور ، حرص ، دروغ ، جاه طلبی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span> ... . </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">هرکس چیزی میخرید و در ازایش چیزی می داد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">بعضی ها تکه ای از قلبشان را و بعضی پاره ای از روحشان را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">بعضی ایمانشان را می دادند و بعضی آزادگی را</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>. </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5pt 0in;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">شیطان می خندید و دهانش بوی گند جهنم می داد. حالم را به هم می زد. دلم می خواست همه ی نفرتم را توی صورتش تف کنم. انگار ذهنم را خواند . موذیانه خندید و گفت: من با کسی کاری ندارم و آرام نجوا می کنم . نه قیل و قال میکنم نه کسی را مجبور می کنم که چیزی از من بخرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5pt 0in;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">می بینی ! آدم ها خودشان دور من جمع می شوند. آن وقت سرش را نزدیک آورد و گفت : البته تو با آن ها فرق می کنی . تو زیرکی و مومن . زیرکی و مومنی آدم را نجات می دهد.این ها ساده اند و گرسنه و به جای هر چیزی فریب می خورند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5pt 0in;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">از شیطان بدم می آمد . اما حرف هایش شیرین بود . گذاشتم حرف بزند و او هی گفت و گفت و گفت. ساعت ها کنار بساطش نشستم. تا اینکه چشمم به جعبه ی عبادت افتاد که لا به لای چیزهای دیگر بود. دور از چشم شیطان آن را برداشتم و در جیبم گذاشتم و با خود گفتم بگذار یک بار هم که شده کسی چیزی از شیطان بدزد. بگذار یک بار هم او فریب بخورد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>.</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">به خانه آمدم و در کوچک جعبه را باز کردم. توی آن اما از غرور چیزی نبود. جعبه از دستم افتاد و غرور توی اتاق پخش شد فریب خورده بودم ، فریب.دستم را روی قلبم گذاشتم ، قلبم نبود. فهمیدم که آن را کنار بساط جا گذاشته ام . تمام راه را دویدم ، تمام راه لعنتش کردم ، تمام راه خدا خدا کردم . می خواستم یقه ی نامردش را بگیرم عبادت دروغیش را به سرش بکوبم و قلبم را پس بگیرم. به میدان رسیدم اما شیطان نبود . او رفت. داشتم های های گریه می کردم. اشک هایم که تمام شد بلند شدم تا بی دلیم را با خود ببرم . صدایی شنیدم صدای قلبم را و همان جا بی اختیار به سجده افتادم و زمین را بوسیدم به شکرانه ی قلبی که پیدا شده بود</span> text/html 2010-06-30T13:31:00+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه باحاله http://yas667.mihanblog.com/post/9 <p style="color: black; font-family: tahoma,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="2"><span lang="en">یک هواپیما داشته از تبریز میرفته پاریس، وسطای راه یهو صدای خلبان از بلندگوها میاد: اَتِنْشِن پلیز! ایلده خلبان اسپیکینگ..مسافران لیسنینگ! موتور چپ هواپیما از کار افتاده، ولی شما هیچ نترسید! من خودم واردم، هواپیما رو سالم میشونم. یک مدت میگذره، دوباره صدای خلبان از بلندگوها میاد که: اَتِنْشِن پلیز! ایلده خلبان اسپیکینگ..مسافران لیسنینگ! موتور راست هواپیما هم از کار افتاده، ولی شما هیچ نترسید! من خودم کلی تجربه دارم، تا فرودگاه بعدی هم راهی نیست، هواپیما رو سالم میشونم. باز یک مدت هواپیما دور خودش میچرخه، دوباره صدای خلبان از بلندگوها میاد که: اَتِنْشِن پلیز! ایلده خلبان اسپیکینگ..مسافران لیسنینگ! همین الان دم هواپیما کنده شد، ولی شما هیچ نترسید! من خودم هواپیما رو میشونم. یک ده دقیقه می‌گذره، دوباره صدای خلبان از بلندگوها میاد که: اَتِنْشِن پلیز! ایلده خلبان اسپیکینگ... مسافران ریپید افتر می! اَشهداَن‌لااله‌ا... !... <br><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="color: black; font-family: tahoma,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="2"><font size="2"><span lang="en">روزی مردی روستایی الاغش را به بازار فروش حیوانات برد. مشتری های الاغ اگر از جلو می آمدند ، الاغ دهانش را برای گاز گرفتن آنها باز می کرد و اگر از عقب می آمدند به آنها لگد می زد. شخصی به مرد گفت : با این وضع کسی الاغت را نخواهد خرید. مرد گفت : قصد من هم فروش آن نیست فقط می خواهم مردم بدانند که من از دست این حیوان چه می کشم. <br><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span lang="en">دو تا بلوچه میرن تهران یک فولکس قورباغه ای میخرن، برمیگردن طرف بلوچستان. نزدیکای زاهدان یهو فولکسه خاموش میشه، هرکار میکنن دیگه روشن نمیشه. یکیشون برمیگرده به اون یکی میگه: اوره یاسروک، برو نگاه کن ببین ماشین چه مرگش زده. یاسروک میره درِ کاپوتو باز میکنه، یک نگاه میکنه با تعجب میگه: اوره کَریموک! بیا که ماشین موتور انداخته! خلاصه اولی پیاده میشه میاد یک نگاه میندازه، میگه: برو از صندوق عقب ابزار بیار، خودم درستش میکنم! خلاصه یاسروک میره درِ صندوق عقب رو وا میکنه، یهو داد میزنه: اوره کریموک! بیا که از تهران تا اینجا دنده عقب اومدیم! </span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2010-06-30T09:59:42+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه یه روز یه مرده... http://yas667.mihanblog.com/post/6 <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">مردی تعریف می کرد که با دو دوستش به جنگل های آمازون رفته بود و در آنجا گرفتار قبیله زنان وحشی شدند و آنها دو دوستش را کشتند.<br>وقتی از او پرسیدند چرا تو زنده ماندی، گفت: زن های وحشی آمازون از هر یک از ما خواستند چیزی را از آنها بخواهیم که نتوانند انجام بدهند. خواسته های دو دوستم را انجام دادند و آنها را کشتند. وقتی نوبت به من رسید به آنها گفتم: لطفا زشت ترین شما مرا بکشد</font></font></font></font></font></font></font></font></font></span> text/html 2010-06-30T09:56:50+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه جوك چرت http://yas667.mihanblog.com/post/5 <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">یه رشتیه میره ژاپن</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">زنش واسش پول میفرسته..</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">جشنواره فیلم های افغانستان :</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">1 – یک تکه نان بربری برای 10 نفر : مستند</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">2- دیشب بی بی تو دیدم شاه مقصود : خانوادگی</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">3 – دخترک ناس فروش : اجتماعی </font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">4 – چند میگری کنده کاری کنی : سیاسی</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">5 – ناس ، عشق ، موتور گازی : کمدی</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">6 – کابل بدون توقف : عشقی</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">7 – تا حالا موز خوردی : غمگینی</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">ارتباط برخی ترانه ها با مباحث شرعی :</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">خوشگلا باید برقصن : امر به معروف</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">ای قشنگ تر از پریا / تنها تو کوچه نریا : نهی از منکر</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">ای خانوم کجا کجا؟ : صیغه فضولی </font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">یه <a href="http://www.sms-2009.mihanblog.com/"><span style="color: black;">ماچ</span></a> داد و دمش گرم : اکرام ایتام.</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">نمره بیست کلاسو نمیخوام : ایثار</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">تو محشری از همه سری : ذکر</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">*</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">از یه نفر میپرسن میدونی اگه 40 تا کله و 40 تا پاچه را با هم بریزی تو دیگ از کجا باید بفهمیم کدوم کله <a href="http://jok20.blogsky.com/"><span style="color: black;">مال</span></a> کدوم پاچه است...</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">::</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">::</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">میگه کاری نداره کف پای هر کدوم رو بخاری هر کله ای خندید مال اونه!!!</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p> text/html 2010-06-30T09:56:16+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه جوك با حا ل http://yas667.mihanblog.com/post/4 <p style="font-family: tahoma,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3"><span lang="FA">استاد دختره رو میبره پای تخته ، میگه دستگاه تناسلی زن رو بکش ! دختره خجالت می کشه سرشو می ندازه پایین ،‌ غضنفر داد میزنه میگه : استاد داره تقلب می کنه ! <br><br><br>----- ----- ----- ----- ----- ----- </span></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="font-family: tahoma,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="4"><strong><span lang="FA"><span style="color: rgb(51, 51, 204);">ابراز عشق غضنفر</span></span></strong></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="font-family: tahoma,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3"><span lang="FA">عاشقانه از طرف غضنفر : کاش مغز داشتم و مرگ مغزی می شدم و قلبم را به تو اهدا می کردم ! <br><br><br>----- ----- ----- ----- ----- ----- </span></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="font-family: tahoma,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="4"><strong><span lang="FA"><span style="color: rgb(51, 51, 204);">دکتر رفتن غضنفر</span></span></strong></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3"><span lang="FA">غضنفر دستش شکسته بوده ، از دکتر می ‌پرسه : بعد از اینکه گچ دستمو باز کردم می ‌تونم ویلن بزنم ؟ دکتر می ‌گه : بله می ‌تونید . غضنفر می ‌گه : آخ چه خوب شد چون قبلا نمی ‌تونستم ! </span></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفرمیگن دستشویی چند بخشه</font></font></font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="ltr" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">‎</font></font></font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">?<span lang="AR-SA">‎</span></font></font></font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"> میگه دوبخش زنانه ,مردانه</font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر داشته دعا می کرده: خدایا منو نیامرز!ازش می پرسن چرا این جوری دعا می کنی؟ می گه دارم شکسته نفسی می کنم!</font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفر می گن تو همیشه لپ لپ می خریمیگه آرهبهش می گم حالا جایزه هم توش داره؟میگه : فکر نمی کنم من لپ لپو واسه کیفیتش می خرم</font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر می ره امتحان رانندگی، افسر بهش می گه حرکت کن. غضنفرمی زنه دنده عقب! افسر میپرسه چرا دنده عقب می ری؟ می گه می خوام خیز بگیرم</font></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">رفیق غضنفر بابا ش مرده بوده هی بی تابی میکرده .دوستاش بهش میگن برو دلداریش بده.میره پیشش میگه: ناپلون رو که میشناسی؟ اینهمه جنگ و فتوحات کرد اخر مرد.انیشتنم که میشناسی؟اینهمه کشف و اختراع کرد اخرش مرد.بابای تو که هیچ گهی نبود تو اینقدر براش بی تابی میکنی.</font></font></font></font></font></font></font></span></p><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3"><span lang="AR-SA">کنفرانس بین المللی شناخت طبیعت زن</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">بوده، ‌یه انگلیسی و یه هندی و <strong><span style="color: red;">غضنفر</span></strong> قرار بود سخنرانی کنن.</span></font><span dir="ltr"><br></span><span lang="AR-SA"><font size="3"><span>&nbsp;</span>اول انگلیسیه میاد میگه: انسان قائم به ذاته و یک ساعت سخنرانی فلسفی می کنه. <br>بعد هندیه میاد میگه: روح انسان بر جسمش مستولیه و اون هم دو ساعت سخنرانی میکنه. <br>نوبت غضنفر میشه،‌ میاد پشت میکروفون، میگه: اصولاً <span style="color: red;">زن </span>ها و<span style="color: rgb(0, 32, 96);"> </span><span style="color: red;">دختر</span>ها<span style="color: red;"> </span>همه یا<span style="color: red;"> <strong>بدکاره اند</strong> </span>یا<span style="color: red;"> <strong>مشنگ</strong>!</span> <br>همه ملت سر وصداشون در میاد که: یعنی چی آقا؟ این حرفا چیه تو کنفرانس تخصصی؟ </font><a href="http://jok20.blogsky.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">غضنفر</font></span></a><font size="3"> میگه:‌ صبر کنید! من ثابت می کنم! <br>اشاره میکنه به یه </font><a href="http://www.sms-2009.mihanblog.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">خانمی</font></span></a><font size="3"> میگه: برای مثال شما بیا بالا. طرف میره بالای سن. <br>غضنفر ‌میگه: اگه به شما بیست میلیون دلار بدن حاضرید به یک نفر سرویس جنسی بدید؟! زنه با غرور میگه: نه ابدا!‌ </font></span></font></font></font></font></font></font></font><p><span lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="3">غضنفر میگه: خوب مشنگی دیگه</font></font></font></font></font></font></font></font></span></p> text/html 2010-06-30T09:55:27+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه جوكككككككككككككك http://yas667.mihanblog.com/post/3 <div id="postbody"><div class="entry"><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی<br>راننده میگه من که چیزی نگفتم ، غضنفر می گه بعدا که می گی&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفر میگن با بنزین جمله بساز میگه خوش به حال شما سوار بنزین</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: red; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر میاد تهرون میره هتل..صبح روز اول میره تو رستوران هتل صبحانه بخوره میبینه تابلو نوشته از ساع 7الی11 صبحانه..از ساعت 11الی 5 ناهار و از ساعت 5الی 11 شب هم شام سرو میشود..پیش خودش میگه پس من کئ وقت کنم برم شهر رو ببینم؟</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر به قسمت شفاهی امتحان پایه یکش میرسه..ساعت سه نیمه شبه شما در کامیونت هستی شاگردتم کنارت خوابه برف هم شدیدا داره میباره جاده یکطرفس اینورت دره اونورتم کوههه..کامیون دیگه از روبروت با سرعت داره میاد طرفت اولین کاری که باید بکنید چیه/ترکه میگه فوری شاگردمو بیدار میکنم.. برای اینکه فکر نکنم اونهم تا حالا تو عمرش همچین تصادفی رو دیده باشه...</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 176, 80); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر میره نماز جماعت موقع قنوت یادش میره چی بگه از رو دست بغلیش نگاه میکنه…</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفر میگن شما ایمیل دارید؟میگه نه خیلی ممنون الان ناهار خوردم!</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفر میگن روزی چند ساعت کار میکنی ؟ میگه 25 ساعت . میگن مگه میشه ؟ میگه صبح ها یک ساعت زودتر بلند می شم.</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: red; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">در پی کاهش خنده در سوئیس مقامات این کشور تصمیم به واردات غضنفر کرده اند.</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 176, 80); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر از تهران بر میگرده پیش همشهریاش میگه: رفته بودم تهران منو خیلی تحویل گرفتند. همه دورم جمع شده بودند و میخندیدند. تازه این که چیزی نیست اسم یه گل هم روم گذاشته بودند. همشریاش میگن چه گلی؟ میگه اسگل!!!<span>&nbsp; </span></font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر تو سینما وسط نشسته بوده ، دست میکنه تو دماغش و حسابی تمیزش میکنه اما نه دستمال داشته نه میتونسته بلند بشه</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: 'Tahoma','sans-serif';"><span><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></span><span lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به بغل دستیش میگه :<span>&nbsp; </span>آقا لطفاً اینو دست به دست کن بمالش به دیوار</font></font></font></font></font></font></span></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 176, 240); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به <span>&nbsp;</span>غضنفر میگن با گوهر جمله بساز میگه <a href="http://sms-2009.mihanblog.com/" title="جوک و اس ام اس جدید">تو</a> گو هر موقع منو دیدی گفتی جمله بساز.</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;" dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><br></font></font></font></font></font></font></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 176, 240); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">مگسه دور سرغضنفر داشته وز وز می کرده<a href="http://sms-2009.mihanblog.com/" title="جک جوک غضنفر ">،</a><span>&nbsp; </span>می گه: برو جون مادرت، الان برامون یه جوک درست می کنند.!</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفر میگن: حالت چطوره؟میگه: تازه موکتش کردم.</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">از غضنفر می پرسن: اگه گفتی کی به همه محرمه؟ یک خورده فکر میکنه میگه: سوپر مارکت سر کوچه<a href="http://jok20.blogsky.com/" title="سایت جک و خنده">!</a> میگن: چرا؟میگه: چون به همه شیر میده!!</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 176, 80); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">به غضنفر میگن: سیگار میکشی؟ میگه: نه <br>میگن: مشروب میخوری؟ میگه: نه<br>میگن: قماربازی میکنی؟ میگه: نه<br>میگن: سینما میری؟ میگه: نه<br>میگن: رفیق بازی میکنی؟ میگه: نه<br>میگن: پس وقت بیکاری ات رو چه جوری پر میکنی؟ میگه: دروغ میگم !</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: red; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">یکی مرده بوده، داشتن واسش خرما خیرات میکردن.غضنفرمیاد و یک مشت خرما ورمیداره. یارو میگه: هی چه خبره اته، یک نفر مرده، اتوبوس که چپ نکرده</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفرعقلش نمی رسیده، میره براش نردبان میاره.</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">غضنفر حالت تهوع بهش دست میده، اون دست نمیده.</font></font></font></font></font></font></span></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 176, 240); font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000">پسرغضنفر که شب ها خروپف می کرده به باباش میگه: بابا چه کار کنم شبها از صدا ی خروپف خودم خوابم نمی بره<a href="http://jok20.blogsky.com/" title="جک اس ام اس غضنفر">؟</a>غضنفر میگه: خوب برو توی یک اتاق دیگر بخواب !!!</font></font></font></font></font></font></span></p></div> </div> text/html 2010-06-30T09:50:31+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه جوك http://yas667.mihanblog.com/post/2 <div id="postbody"><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"></font></font></font></font></font></span><p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span dir="ltr"><font face="Times New Roman">&nbsp;!</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><br><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>----------------------------------------------------------------------------------------</strong></font></font></font></font></font></font></font></span></p><p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><br><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>----------------------------------------------------------------------------------------</strong></font></font></font></font></font></font></font></span></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ترکه میره مکه برعکس همه طواف میکنه</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><font size="3" face="Times New Roman">...</font></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بهش میگن چرا</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">برعکس طواف میکنی؟</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میگه شما از اون ور دنبالش کنین ؛ من از این ور میگیرمش</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><font size="3" face="Times New Roman">...!!! </font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span dir="ltr">----------------------------------------------------------------------------------------</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">جشنواره فیلم قزوین پایان یافت و به برندگان تندیس کون</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بلورین اهدا شد</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><font size="3" face="Times New Roman">:</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font size="3">کـون سوراخ:خنده دار</font></span></strong><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font size="3">رد پای کـون:پلیسی</font></span></strong><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">کـون</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">مست:عاشقی</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font size="3">پسری با کـون بی سوراخ:تخیلی</font></span></strong><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font size="3">کـون پاره:جنگی</font></span></strong><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">کـون</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">خور:ترسناک</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font size="3">شهر کـونها:مستند</font></span></strong><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"><font size="3">پسرم عجب کـونی داری:خانوادگی</font></span></strong><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">کـون برهنه</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ها:عاطفی</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><br><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>----------------------------------------------------------------------------------------</strong></font></font></font></font></font></font></font></span></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">سپاس و ستایش دانشگاه آزاد را ، كه تركش موجب بی مدركی</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">است و به كلاس اندرش مزید در به دری ، هر ترمی كه آغاز می شود موجب پرداخت زر است و</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">چون به پایان رسد مایه ضرر ، پس در هر سالی دو ترم موجودو بر هر ترمی شهریه ای واجب</span></strong><strong><span dir="ltr"><font face="Times New Roman"> ...... </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">از جیب و جان كه بر آید ...... كز عهده خرجش به در</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">آید</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span dir="ltr">----------------------------------------------------------------------------------------</span></strong><span dir="ltr"> </span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بسیجی موبایلشو میزاره رو پیغام گیر می گه لطفا پس</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">از شنیدن سوره ی بقره پیغام خود را بگذا رید</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong></font><strong><span dir="ltr"></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span dir="ltr">----------------------------------------------------------------------------------------</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">خبر فوری: هنوز کنکور در قزوین ادامه دارد، به گزارش بی</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بی سی هنوز داوطلبین جرأت نکردن دفترچه سولات را از روی زمین بر دارند</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong></font><strong><span dir="ltr"></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><br><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>----------------------------------------------------------------------------------------</strong></font></font></font></font></font></font></font></span></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">دختره به پسره میگه: میخوای جاییكه آمپول زدم رو</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ببینی؟</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><br></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">پسره میگه: آره</span></strong></font><strong><span dir="ltr"><font size="3" face="Times New Roman">. </font></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">دختره میگه: همین تزریقاتی روبرو</span></strong><strong><span dir="ltr"><font face="Times New Roman">! </font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span dir="ltr">----------------------------------------------------------------------------------------</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">لره توالت میساخته. آجر كم میاره. اوپــــن</span></strong><strong><span dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میسازه</span></strong><strong><span dir="ltr"><font face="Times New Roman">.</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></span></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... </font></font></font></font></font></font></font></span></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یك رشتی اسم بچه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">اش رو رستم می زاره ازش می ترسه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">...!</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یك تركه بچه اش</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بعد از عید فطر به دنیا میاد اسمش رو میزاره پس فطرت</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یکروز یه ترکه با</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">شورت می ره تو خیابون بهش می گن براچی با شورت اومدی می گه: مگه نگفتن شهر ما خانه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ی ما</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">.</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">به یه ترکه می گن</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">غم انگیز ترین صحنه زندگی خودتو رسم کن ترکه هم عکس یه بربری سوخته رسم می</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">کنه</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">اگه جمیله با ادیسون ازدواج کنه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بچشون چی میشه ؟</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"> رقص نور</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یه روز سه تا ترك</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">با هم همسایه بودن هر 1 دقیقه برق خونه یكیشون می رفته</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"> میرن تحقیق میكنن می بینن</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">از چراغ راهنمایی برق دزدیدن</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یه روز یه ترکه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">می ره تو اینترنت ...گم میشه</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">از یه ترکه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">می‌پرسند: كدوم برنامه تلویزیون رو بیشتر از همه دوست داری؟ میگه: پیام بازرگانی</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">! </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میپرسن: چرا؟ میگه: چون بعدش سریال پخش می‌كنند</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">! </span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میدونی اولین</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">دعوای خانوادگی چه زمانی بوده؟</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"> وقتی که حوا با شرت ادم دلمه درست</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">کرد</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">.</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ترکه باباش</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میمیره تو هفتش میبینه خیلی جمعیت میاد. چهلمش بلیط میفروشه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">دعای دختران دم</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بخت : ربنا آتِنا فِی الدُّنیا زوجا ًًجمیلاقَدّا ً</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"> طویلاثروتا ًًکثیراماشینا</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ًپرشیا موبایلا ًنوکیا والدِینا ًموتاِبرحمتِکَ یا اَرحَم الرّاحِمین</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">دنیا را بدون</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">خانم ها تصور کنید: خیابون ها خلوت، پول ها اضافه، آقایون سر کار، مخابرات ورشکسته،</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">شیطون بیکار، همه می رفتند بهشت</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">! </span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">مادره به بچش</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میگه : می دونم موهای خواهرت رو كشیدی شیطونه گولت زد. بچه هم میگه :آره ولی لگدی</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">كه تو دلش زدم ابتكار خودم بود</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ترکه با خودکار</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میرفته حموم بهش می گن خودکارو چرا با خودت تو حموم می بری؟ میگه هرجا رو می شورم</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">علامت می زنم</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">به یه جوجه تیغی</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">می گن ارزوت چیه ؟؟ اشكت تو چشماش حلقه می زنه و می گه : بغلم می كنی</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">شرکت نوکیا برای</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">رفاه حال اس ام اس نویسان محترم ایرانی یک گوشی جدید طراحی کرده که با فشردن تنها</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یک دکمه می نویسه "یه روز یه ترکه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr"> ...</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یه روز به یه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ترکه میگن دیوید بکهام رو میشناسی . میگه آره باباسر کوچمون تعویض روغنی</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">داره</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">!</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">بنده خدا دستش</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میره رو ناف ترکه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr"> restart </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میشه</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یه روزی یه تركی</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">ماهی میگیره بعد سرشو زیر آب میكنه تا خفه بشه</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">تركه اسم نویسی</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">میكنه واسه موبایل</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" lang="AR-SA">…</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"> میگه : خدا كنه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"> نوكیا در بیاد</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">-------------------------------------------------------------------------</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">تهرانیه میره</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">خواستگاری، پدر دختره میپرسه: خونه داری؟ میگه: نه! ماشین داری؟ نه! كار داری؟ نه</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr">! </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">پدر دختره شاكی می‌گه: پس چی داری كه اومدی خواستگاری؟ تهرونیه میگه: پشت مو رو حال</span><span style="color: blue; font-family: Arial;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">می‌كنی؟</span><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... </font></font></font></font></font></font></font></span></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="color: white; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">برد</span></strong><strong><span style="color: white;" dir="ltr" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">دکتر . دکتر: بره خانومتون 3 روز نزدیکی تجویز کردم</span></strong><strong><span style="color: blue;" dir="ltr"><font face="Times New Roman"> . </font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">رشتیه: بیارمش مطب یا تشریف می یارین منزل؟</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*ترکه با رشتیه دعواش می شه رشتیه می ره بالای درخت ترکه می گه اگه بیای پایین که مادرتو........ رشتیه می گه دروغ می گی می خوای منو بزنی</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*رشتیه به زنش می گه این ساعته که دستت از کجا اوردی؟ می گه: معادله پایاپای کردم یه ساعت دادم یه ساعت گرفتم</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*رشتیه به رفیقش می گه: خاک بر سر بی غیرتت .خانومم عکس ابجیتو رو سینه عباس اقا خالکوبی شده دیده</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*به رشتیه می گن زنتو تو باغ با یه مرده دیدن .می گه اووووووووه چقدر قضیه رو گنده می کنید باغ کدومه چندتا درخت بیشتر نبوده</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*شاطر میگه نون تموم شد ...........قزوینیه می گه: تموم شد که شد .....چرا صف رو به هم می زنین</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*تابلوی یه مغازه روش نوشته بوده: امام با دوغ .می پرسن چرا بالای مغازت اینو نوشتی؟ می گه: اخه همه جا می نوشتن خدا با ماست</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*به ترکه می گن احمق ترین خواننده کیه؟ می گه: حبیب .می گن: چرا؟ می گه : اخه گیتار می زنه می گه صدای دهل می یاد</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*به ترکه می گن اسم یه امام بگو: می گه سوج می گن سوج چیه؟</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue;" lang="FA"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></strong><font size="3"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA">امامی به نام سوج نداریم.ترکه می گه خودم دیدم پشت اتوبوسه نوشته بود: یا سوج</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*ترکه تو اتوبوس می گوزه همه می خندن می گه: والا اگه می دونستم اینقدر بهتون حال می ده می ریدم</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue;" lang="AR-SA"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></strong><span style="font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*ترکه پارچه می بره خیاطی می گه اقا اینو واسم بکن کت شلوار فردا نیام بگی سوزنم شکست چرخم خراب شد حال نداشتم اصلا پدر سگ بده نمی خوام بدوزی</font></span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue;" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><span dir="ltr"></span></font></font></font></font></font></font></font></p> <font color="#2a405d"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#2a405d"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><strong><span style="color: blue; font-family: 'B Zar';" lang="FA"><font size="3">*عربه به رشتیه می گه اهلا و سهلا رشتیه می گه من که نه ولی خانوم جان هم اهلا هم سهل</font></span></strong> </font></font></font></font></font></div> text/html 2010-06-30T09:45:17+01:00 yas667.mihanblog.com منا به توچه؟تربچه جیگر چه فرقی می كنه بخون ببین چیه http://yas667.mihanblog.com/post/1 سلام !!!!!!!!!!!!!!!!!!من میشناسی من منا ام همون www.yas666.blogfa.comكه حالا اومدم میهن بلاگ ازم هیچ استقبالی نشد<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif">ولی ایشتال نداله <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br>از این به بعد این وبلاگ من<br><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">منا جون خوش امدی </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif">